Hariduse ontoloogia

See versioon
https://schema.edu.ee/
Värskeim versioon
https://schema.edu.ee/

Sisukord

Sissejuhatus

Hariduse ontoloogia on loodud EstCORE2 initsiatiivi raames selleks, et toetada digitaalsete (õppe)varade, nende kasutamise andmete (sh õpitulemuste), riikliku õppekava, koolide õppe- ja ainekavade, huviringide ainekavade ja täiendõppe kursuste ning kompetentsimudelite kirjelduste sidumist üheks tervikuks selliselt, et paraneks digivarade leitavus ja (taas)kasutamine, eri rakendustest pärit õppetööga seonduvate andmete kombineeritavus ja haridusvaldkonna rakenduste üldine koosvõime selleks, et võimaldada individuaalseid õpiradasid, õmblusteta haridust ja õppemeetodite uurimist õppetöö läbiviimisel (sh longituuduuringutes) ning konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid elukestva õppe kontekstis.

Hariduse ontoloogia on nurgakiviks personaalse õpiraja taristu realiseerimisel ja juurutamisel.

Standard on avatud kolmandate osapoolte laiendusteks kas siis teiste kultuuriruumide / riikide eripärade või Eesti riiklikus õppekavas nimetamata õpitulemuste kirjeldamiseks. Samuti on standard avatud teiste hariduse valdkonna aspektide kirjeldamiseks.

Alloleval joonisel on toodud välja peamised õppematerjali semantiliseks kirjeldamiseks vajalikud klassid ja nendevahelised seosed. Joonis, mis toob välja peamised õppematerjali semantiliseks kirjeldamiseks vajalikud klassid ja nendevahelised seosed

Terminite kokkuvõte

See sõnastik defineerib 28 klassi ja 14 omadust.

Termini nimiLiikDefinitsioon
AinekavaklassDokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõtted.
AinevaldkondklassLähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonnad on järgmised: 1) keel ja kirjandus; 2) võõrkeeled; 3) matemaatika; 4) loodusained; 5) sotsiaalained; 6) kunstiained; 7) kehaline kasvatus. Ainevaldkonna õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujundamine. Valdkonnapädevuste kujunemist ning gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist toetavad ainekavades esitatud õpitulemused, lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus. NB alignmentType = educationalSubjectArea.
AinevaldkonnaPadevusklass
HaridusasteklassHariduse omandamise järjestikune osa, selle iga (järgnev) osa (nt põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus). NB alignmentType = educationalLevel.
HoiakklassInimese kalduvus hinnata objektide (näit. isikute, sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival viisil. See hinnang väljendub tavaliselt tunnetusliku (kognitiivse), emotsionaalse (afektiivse) või käitumusliku (konatiivse) reageeringuna.
IndividuaalneOppekavaklassIndividuaalne õppekava on Individuaalse õppekava järgi õppimise korra kohaselt hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kellel on raskusi oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel töötada. Hariduslikeks erivajadusteks võivad olla õpilase eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine.
KontrolltooklassÕppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, v.a juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
KoolitusklassKavandatud süsteemne õpe, mille käigus antakse edasi kindlaid oskusi, teadmisi ja infot ning kujundatakse hoiakuid ja suhtumisi.
KusimusklassÜksikküsimus testis.
OpetajaTookavaklassTöökava on õpetajale igapäevane abivahend, mis võimaldab tal õppeprotsessi kavandada ja analüüsida ning iseennast hinnata. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö tundides.
OpiradaklassÕppija poolt läbitud tee, mis sisaldab (e-)õppe tegevusi, mis võimaldavad teadmiste, oskuste ja pädevuste järjepidevat omandamist.
OpitulemusklassKellegi teadmistele, oskustele, võimetele, töötulemustele antud hinnang, mida väljendatakse numbrites, tähtedes, punktides vm hindamisühikutes. Lihtsustatult, õpitulemus esitab õpiväljundi saavutatuse taset. Eksami või arvestuse sooritus.
OpivaljundklassÕppimise tulemusena omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused), mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata. Nt "oskab liita 10 piires". NB alignmentType = teaches.
OppeaineklassÕppeasutuses õpetatav teadus-, tehnika-, kunsti- vm ala.
OppeasutuseOppekavaklassÕppeasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks.
OppekavaklassÕppe ja kasvatuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppe sisu ja mahu, metoodika põhimõtted ning hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale vms.
OppematerjalklassNii digitaalsel kui muul kujul õppematerjal. Digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal on nt: e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt.
OskusklassVõime rakendada teadmisi ja kasutada neid ülesannete täitmisel ja probleemide lahendamisel.
PadevusklassTeadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida.
RiiklikOppekavaklassHariduse eesmärkide elluviimise riiklik plaan, mis annab ülevaate sellest, milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ning õpetatakse.
SihtgruppklassElanikkonna rühm, mille vajadusi silmas pidades on õppematerjal loodud.
TasemetooklassKokkuvõttev test, kokkulepitud astme (kooliastme) lõpus saavutatud oskused ja teadmised; kooliastme lõpus teadmiste ja oskuste omandatust kontrolliv üleriigiline töö.
TeadmineklassÕpingutega või kogemustest omandatud faktide, reeglite, seaduspärasuste jms tundmine.
TeemaklassAine sisuühik, mida õpetatakse a'la "2. maailmasõda ajaloos" või "Geomeetria". Teemad on kasutusel õppematerjalide lõimimiseks. NB alignmentType = educationalSubject.
TestklassHindamisvahend kokkulepitud eesmärgi hindamiseks. Nt ülesannete kogum; standardiseeritud ülesannete või küsimuste kogum, millega uuritakse ja hinnatakse inimese võimeid ja omadusi või teadmisi ja oskusi.
TunnikontrollklassVäikesemahuline kirjalik töö tunnis õpitu kontrollimiseks ja hindamiseks.
UlesanneklassKohustusena antud töö; harjutustöö koolis. Ülesanne koosneb tööjuhendist, (üksik)küsimustest ja vastustest. Kasutusel ka hindamisvahendina.
VastusklassÜksikküsimuse vastus testis.
ainevaldkondKoosnebomadusAinevaldkond sisaldab vähemalt ühte, kuid enamasti rohkemat, õppeainet.
alateemaomadusTeema alamosa, a'la "Tasandilised kujundid".
eeldabomadusÕpiväljundi omandamiseks on vajalik teine õpiväljund, nt oskuse jaoks on vajalik teadmine.
hindabOpitulemustomadusÜlesanne hindab mil määral on õpitulemus omandatud. Küsimus hindab kas konkreetse küsimusega seotud õpitulemus on saavutatud või mitte.
kooliasteomadusHariduse omandamise järjestikune alajaotus, selle iga (järgnev) osa. Kooliastmed on: 1) I kooliaste – 1.–3. klass; 2) II kooliaste – 4.–6. klass; 3) III kooliaste – 7.–9. klass; 4) gümnaasium – 10.–12. klass. Põhikooli kooliastmed on: 1) I kooliaste – 1.–3. klass; 2) II kooliaste – 4.–6. klass; 3) III kooliaste – 7.–9. klass.
onEelduseksomadusÕpiväljund on eelduseks teis(t)ele õpiväljundi(te)le.
seotudAinevaldkondomadusÕpiväljundit võidakse kasutada erinevates ainevaldkondades riikliku õppekava kontekstis. Õpiväljund ei pea olema seotud ainevaldkonnaga. Õppematerjal võib olla seotud ainevaldkondadega.
seotudHaridusasteomadusÕppematerjal on mõeldud või õpiväljund on planeeritud konkreetsele haridusastmele.
seotudOpivaljundomadusÕpiväljundit võidakse kasutada erinevates ainevaldkondades riikliku õppekava kontekstis. Õpiväljund ei pea olema seotud ainevaldkonnaga. Õppematerjal on seotud konkreetsete õpiväljundite saavutamisega. Minimaalselt on õppematerjaliga seotud üks õpiväljund.
seotudOppeaineomadusÕpiväljund ei pea olema seotud ühegi õppeainega ja võib olla seotud mitme õppeainega.
seotudTeemaomadusÕpiväljund ei pea olema ühegi teemaga, kuid teema raames käsitletakse vähemalt ühte õpiväljundit. Õppematerjal võib olla seotud teemadega.
testKoosnebomadusTest koosneb vähemalt ühest ülesandest.
ulesanneKoosnebomadusÜlesanne koosneb vähemalt ühest üksikküsimusest.
vanuseasteomadusVanuse teatav alajaotus; selles vanuses inimesed.

Klassid

Klass: Ainekava

Dokument, mis hõlmab ühe aine õppe-eesmärgid, õppesisu, metoodika ja hindamise põhimõtted.

URI:https://schema.edu.ee/Ainekava
Pealkiri:Ainekava@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppekava

Versiooniajalugu

Klass: Ainevaldkond

Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonnad on järgmised: 1) keel ja kirjandus; 2) võõrkeeled; 3) matemaatika; 4) loodusained; 5) sotsiaalained; 6) kunstiained; 7) kehaline kasvatus. Ainevaldkonna õppeainete õpetamise peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujundamine. Valdkonnapädevuste kujunemist ning gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamist toetavad ainekavades esitatud õpitulemused, lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus. NB alignmentType = educationalSubjectArea.

URI:https://schema.edu.ee/Ainevaldkond
Pealkiri:Ainevaldkond@et ja Subject area@en
Omadused:https://schema.edu.ee/ainevaldkondKoosneb
Kasutatud:https://schema.edu.ee/seotudAinevaldkond
Ülemklass:https://schema.org/AlignmentObject

Versiooniajalugu

Klass: AinevaldkonnaPadevus

URI:https://schema.edu.ee/AinevaldkonnaPadevus
Pealkiri:Ainevaldkonna pädevus@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Padevus

Versiooniajalugu

Klass: Haridusaste

Hariduse omandamise järjestikune osa, selle iga (järgnev) osa (nt põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus). NB alignmentType = educationalLevel.

URI:https://schema.edu.ee/Haridusaste
Pealkiri:Haridusaste@et
Kasutatud:https://schema.edu.ee/seotudHaridusaste
Ülemklass:https://schema.org/AlignmentObject

Versiooniajalugu

Klass: Hoiak

Inimese kalduvus hinnata objektide (näit. isikute, sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival viisil. See hinnang väljendub tavaliselt tunnetusliku (kognitiivse), emotsionaalse (afektiivse) või käitumusliku (konatiivse) reageeringuna.

URI:https://schema.edu.ee/Hoiak
Pealkiri:Attitude@en ja Hoiak@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Klass: IndividuaalneOppekava

Individuaalne õppekava on Individuaalse õppekava järgi õppimise korra kohaselt hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kellel on raskusi oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel töötada. Hariduslikeks erivajadusteks võivad olla õpilase eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine.

URI:https://schema.edu.ee/IndividuaalneOppekava
Pealkiri:Individuaalne õppekava@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Ainekava

Versiooniajalugu

Klass: Kontrolltoo

Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, v.a juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

URI:https://schema.edu.ee/Kontrolltoo
Pealkiri:Kontrolltöö@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Test

Versiooniajalugu

Klass: Koolitus

Kavandatud süsteemne õpe, mille käigus antakse edasi kindlaid oskusi, teadmisi ja infot ning kujundatakse hoiakuid ja suhtumisi.

URI:https://schema.edu.ee/Koolitus
Pealkiri:Koolitus@et
Samaväärne klassiga:https://schema.org/Course

Versiooniajalugu

Klass: Kusimus

Üksikküsimus testis.

URI:https://schema.edu.ee/Kusimus
Pealkiri:Küsimus@et
Kasutatud:https://schema.edu.ee/ulesanneKoosneb
Samaväärne klassiga:https://schema.org/Question

Versiooniajalugu

Klass: OpetajaTookava

Töökava on õpetajale igapäevane abivahend, mis võimaldab tal õppeprotsessi kavandada ja analüüsida ning iseennast hinnata. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö tundides.

URI:https://schema.edu.ee/OpetajaTookava
Pealkiri:Õpetaja töökava@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppekava

Versiooniajalugu

Klass: Opirada

Õppija poolt läbitud tee, mis sisaldab (e-)õppe tegevusi, mis võimaldavad teadmiste, oskuste ja pädevuste järjepidevat omandamist.

URI:https://schema.edu.ee/Opirada
Pealkiri:Õpirada@et

Versiooniajalugu

Klass: Opitulemus

Kellegi teadmistele, oskustele, võimetele, töötulemustele antud hinnang, mida väljendatakse numbrites, tähtedes, punktides vm hindamisühikutes. Lihtsustatult, õpitulemus esitab õpiväljundi saavutatuse taset. Eksami või arvestuse sooritus.

URI:https://schema.edu.ee/Opitulemus
Pealkiri:Learning assessment@en ja Õpitulemus@et
Kasutatud:https://schema.edu.ee/hindabOpitulemust

Versiooniajalugu

Klass: Opivaljund

Õppimise tulemusena omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused), mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata. Nt "oskab liita 10 piires". NB alignmentType = teaches.

URI:https://schema.edu.ee/Opivaljund
Pealkiri:Learning outcome@en ja Õpiväljund@et
Omadused:https://schema.edu.ee/onEelduseks ja https://schema.edu.ee/eeldab
Kasutatud:https://schema.edu.ee/seotudOpivaljund, https://schema.edu.ee/onEelduseks ja https://schema.edu.ee/eeldab
Ülemklass:https://schema.org/AlignmentObject

Versiooniajalugu

Klass: Oppeaine

Õppeasutuses õpetatav teadus-, tehnika-, kunsti- vm ala.

URI:https://schema.edu.ee/Oppeaine
Pealkiri:Subject@en ja Õppeaine@et
Kasutatud:https://schema.edu.ee/seotudOppeaine ja https://schema.edu.ee/ainevaldkondKoosneb

Versiooniajalugu

Klass: OppeasutuseOppekava

Õppeasutuse õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks.

URI:https://schema.edu.ee/OppeasutuseOppekava
Pealkiri:Õppeasutuse õppekava@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppekava

Versiooniajalugu

Klass: Oppekava

Õppe ja kasvatuse alusdokument, mis määrab õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppe sisu ja mahu, metoodika põhimõtted ning hindamise alused, nõuded õppekeskkonnale vms.

URI:https://schema.edu.ee/Oppekava
Pealkiri:Curriculum@en ja Õppekava@et

Versiooniajalugu

Klass: Oppematerjal

Nii digitaalsel kui muul kujul õppematerjal. Digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal on nt: e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt.

URI:https://schema.edu.ee/Oppematerjal
Pealkiri:Learning material@en ja Õppematerjal@et
Ülemklass:https://schema.org/CreativeWork

Versiooniajalugu

Klass: Oskus

Võime rakendada teadmisi ja kasutada neid ülesannete täitmisel ja probleemide lahendamisel.

URI:https://schema.edu.ee/Oskus
Pealkiri:Oskus@et ja Skill@en
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Klass: Padevus

Teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida.

URI:https://schema.edu.ee/Padevus
Pealkiri:Competence@en ja Pädevus@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Klass: RiiklikOppekava

Hariduse eesmärkide elluviimise riiklik plaan, mis annab ülevaate sellest, milleks, mida, kuidas ja millise aja jooksul õpitakse ning õpetatakse.

URI:https://schema.edu.ee/RiiklikOppekava
Pealkiri:National curriculum@en ja Riiklik õppekava@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppekava

Versiooniajalugu

Klass: Sihtgrupp

Elanikkonna rühm, mille vajadusi silmas pidades on õppematerjal loodud.

URI:https://schema.edu.ee/Sihtgrupp
Pealkiri:Educational audience@en ja Sihtgrupp@et
Samaväärne klassiga:https://schema.org/EducationalAudience

Versiooniajalugu

Klass: Tasemetoo

Kokkuvõttev test, kokkulepitud astme (kooliastme) lõpus saavutatud oskused ja teadmised; kooliastme lõpus teadmiste ja oskuste omandatust kontrolliv üleriigiline töö.

URI:https://schema.edu.ee/Tasemetoo
Pealkiri:Tasemetöö@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Test

Versiooniajalugu

Klass: Teadmine

Õpingutega või kogemustest omandatud faktide, reeglite, seaduspärasuste jms tundmine.

URI:https://schema.edu.ee/Teadmine
Pealkiri:Knowledge@en ja Teadmine@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Klass: Teema

Aine sisuühik, mida õpetatakse a'la "2. maailmasõda ajaloos" või "Geomeetria". Teemad on kasutusel õppematerjalide lõimimiseks. NB alignmentType = educationalSubject.

URI:https://schema.edu.ee/Teema
Pealkiri:Teema@et ja Topic@en
Omadused:https://schema.edu.ee/alateema
Kasutatud:https://schema.edu.ee/seotudTeema ja https://schema.edu.ee/alateema
Ülemklass:https://schema.org/AlignmentObject

Versiooniajalugu

Klass: Test

Hindamisvahend kokkulepitud eesmärgi hindamiseks. Nt ülesannete kogum; standardiseeritud ülesannete või küsimuste kogum, millega uuritakse ja hinnatakse inimese võimeid ja omadusi või teadmisi ja oskusi.

URI:https://schema.edu.ee/Test
Pealkiri:Test@en ja Test@et
Omadused:https://schema.edu.ee/hindabOpitulemust ja https://schema.edu.ee/testKoosneb
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppematerjal

Versiooniajalugu

Klass: Tunnikontroll

Väikesemahuline kirjalik töö tunnis õpitu kontrollimiseks ja hindamiseks.

URI:https://schema.edu.ee/Tunnikontroll
Pealkiri:Tunnikontroll@et
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Test

Versiooniajalugu

Klass: Ulesanne

Kohustusena antud töö; harjutustöö koolis. Ülesanne koosneb tööjuhendist, (üksik)küsimustest ja vastustest. Kasutusel ka hindamisvahendina.

URI:https://schema.edu.ee/Ulesanne
Pealkiri:Ülesanne@et
Omadused:https://schema.edu.ee/ulesanneKoosneb
Kasutatud:https://schema.edu.ee/testKoosneb
Ülemklass:https://schema.edu.ee/Oppematerjal

Versiooniajalugu

Klass: Vastus

Üksikküsimuse vastus testis.

URI:https://schema.edu.ee/Vastus
Pealkiri:Vastus@et
Samaväärne klassiga:https://schema.org/Answer

Versiooniajalugu

Omadused

Omadus: ainevaldkondKoosneb

Ainevaldkond sisaldab vähemalt ühte, kuid enamasti rohkemat, õppeainet.

URI:https://schema.edu.ee/ainevaldkondKoosneb
Pealkiri:Ainevaldkond sisaldab õppeainet@et ja Includes subject@en
Domeen:https://schema.edu.ee/Ainevaldkond
Ulatus:https://schema.edu.ee/Oppeaine

Versiooniajalugu

Omadus: alateema

Teema alamosa, a'la "Tasandilised kujundid".

URI:https://schema.edu.ee/alateema
Pealkiri:Alateema@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Teema
Ulatus:https://schema.edu.ee/Teema

Versiooniajalugu

Omadus: eeldab

Õpiväljundi omandamiseks on vajalik teine õpiväljund, nt oskuse jaoks on vajalik teadmine.

URI:https://schema.edu.ee/eeldab
Pealkiri:Õpiväljundi eeldus@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Opivaljund
Ulatus:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Omadus: hindabOpitulemust

Ülesanne hindab mil määral on õpitulemus omandatud. Küsimus hindab kas konkreetse küsimusega seotud õpitulemus on saavutatud või mitte.

URI:https://schema.edu.ee/hindabOpitulemust
Pealkiri:Hindab õpitulemuse saavutatust@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Test
Ulatus:https://schema.edu.ee/Opitulemus

Versiooniajalugu

Omadus: kooliaste

Hariduse omandamise järjestikune alajaotus, selle iga (järgnev) osa. Kooliastmed on: 1) I kooliaste – 1.–3. klass; 2) II kooliaste – 4.–6. klass; 3) III kooliaste – 7.–9. klass; 4) gümnaasium – 10.–12. klass. Põhikooli kooliastmed on: 1) I kooliaste – 1.–3. klass; 2) II kooliaste – 4.–6. klass; 3) III kooliaste – 7.–9. klass.

URI:https://schema.edu.ee/kooliaste
Pealkiri:Kooliaste@et
Ulatus:rdfs:Literal

Versiooniajalugu

Omadus: onEelduseks

Õpiväljund on eelduseks teis(t)ele õpiväljundi(te)le.

URI:https://schema.edu.ee/onEelduseks
Pealkiri:Õpiväljund on eelduseks@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Opivaljund
Ulatus:https://schema.edu.ee/Opivaljund
Pöördomadus:https://schema.edu.ee/opivaljundEeldab

Versiooniajalugu

Omadus: seotudAinevaldkond

Õpiväljundit võidakse kasutada erinevates ainevaldkondades riikliku õppekava kontekstis. Õpiväljund ei pea olema seotud ainevaldkonnaga. Õppematerjal võib olla seotud ainevaldkondadega.

URI:https://schema.edu.ee/seotudAinevaldkond
Pealkiri:Ainevaldkond, mille raames õpiväljundit või õppematerjali käsitletakse@et
Domeen:Ühend, mis sisaldab #Opivaljund või #Oppematerjal
Ulatus:https://schema.edu.ee/Ainevaldkond

Versiooniajalugu

Omadus: seotudHaridusaste

Õppematerjal on mõeldud või õpiväljund on planeeritud konkreetsele haridusastmele.

URI:https://schema.edu.ee/seotudHaridusaste
Pealkiri:Õppematerjali või õpiväljundiga seotud haridusaste@et
Domeen:Ühend, mis sisaldab #Opivaljund või #Oppematerjal
Ulatus:https://schema.edu.ee/Haridusaste
Ülemomadus:https://schema.org/educationalAlignment

Versiooniajalugu

Omadus: seotudOpivaljund

Õpiväljundit võidakse kasutada erinevates ainevaldkondades riikliku õppekava kontekstis. Õpiväljund ei pea olema seotud ainevaldkonnaga. Õppematerjal on seotud konkreetsete õpiväljundite saavutamisega. Minimaalselt on õppematerjaliga seotud üks õpiväljund.

URI:https://schema.edu.ee/seotudOpivaljund
Pealkiri:Teemaga või õppematerjaliga seotud õpiväljund@et
Domeen:Ühend, mis sisaldab #Opivaljund või #Oppematerjal
Ulatus:https://schema.edu.ee/Opivaljund

Versiooniajalugu

Omadus: seotudOppeaine

Õpiväljund ei pea olema seotud ühegi õppeainega ja võib olla seotud mitme õppeainega.

URI:https://schema.edu.ee/seotudOppeaine
Pealkiri:Õppeaine, mille raames õpiväljundit või teemat käsitletekse@et
Domeen:Ühend, mis sisaldab #Opivaljund või #Oppematerjal
Ulatus:https://schema.edu.ee/Oppeaine

Versiooniajalugu

Omadus: seotudTeema

Õpiväljund ei pea olema ühegi teemaga, kuid teema raames käsitletakse vähemalt ühte õpiväljundit. Õppematerjal võib olla seotud teemadega.

URI:https://schema.edu.ee/seotudTeema
Pealkiri:Teema, mille raames õpiväljundit või teemat käsitletakse@et
Domeen:Ühend, mis sisaldab #Opivaljund või #Oppematerjal
Ulatus:https://schema.edu.ee/Teema

Versiooniajalugu

Omadus: testKoosneb

Test koosneb vähemalt ühest ülesandest.

URI:https://schema.edu.ee/testKoosneb
Pealkiri:Test koosneb ülesannetest@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Test
Ulatus:https://schema.edu.ee/Ulesanne

Versiooniajalugu

Omadus: ulesanneKoosneb

Ülesanne koosneb vähemalt ühest üksikküsimusest.

URI:https://schema.edu.ee/ulesanneKoosneb
Pealkiri:Ülesanne koosneb üksikküsimustest@et
Domeen:https://schema.edu.ee/Ulesanne
Ulatus:https://schema.edu.ee/Kusimus

Versiooniajalugu

Omadus: vanuseaste

Vanuse teatav alajaotus; selles vanuses inimesed.

URI:https://schema.edu.ee/vanuseaste
Pealkiri:Vanuseaste@et

Versiooniajalugu